CODIGO DE AREA, LLAMAR A MACAO (Macau)

MO, 853, código de Macao, llamadas a Macao, prefijos de Macao, código de área 853, 853 phone prefix, macau phone prefix, macau number prefix, macau international exit codes, código de área 853, 853, prefijo 853, call 853, llamar 853, código 853, bandera macao, código de área macao, llamadas macao, macao, cómo llamar a macao, llamar a macao, whatsapp macao, prefijo de macao, prefijo telefónico macao, prefijo para llamar a macao, emergencias macao, whatsapp macao, teléfonos emergencias macao, teléfonos de emergencias macao, guía telefónica macao, páginas amarillas macao, call macao, how to call macao, macao flag, area code 853, area codes 853, macao country code, macao area code, macao code number, macao phone code, macao telephone code, macao telephone number, macao phone number, macao state phone number code, macao state phone area code, macao emergency phone number, macao whatsapp, macao phone guide, macao yellow pages, international telephone codes, telephone codes, telephone codes, country codes, telephone codes of countries, telephone codes of countries, international dialing codes, area code, prefijos internacionales, prefijos telefonicos, prefijos telefonicos internacionales, codigos telefonicos, codigo telefonico, codigos telefonicos internacionales, codigo internacional, prefijos de telefono, prefijo telefonico, prefijos de paises, codigos telefonicos de paises, todos los paises del mundo, prefijos telefonicos internacionales, codigos de paises, llamar a, como llamar a, cómo llamar a, codigo de area, código de área, prefijo telefónico, prefijo de países, código telefónico, códigos de países, códigos telefónicos, códigos telefónicos de países, códigos telefónicos internacionales, prefijos telefónicos, prefijos telefónicos internacionales, códigos telefónicos, código telefónico, códigos telefónicos internacionales, código internacional, prefijos de teléfono, prefijo telefónico, prefijo de países, todos los países del mundo, 区号853,853,853码,澳门标志,代码澳门地区,澳门叫,澳门,如何调用澳门,澳门打电话,WhatsApp的澳门,澳门的前缀,澳门电话,区号拨打澳门,突发事件澳门,澳门的WhatsApp,澳门的紧急电话,紧急电话澳门,澳门电话簿黄页澳门, Qūhào 853,853,853 mǎ, àomén biāozhì, dàimǎ àomén dìqū, àomén jiào, àomén, rúhé diàoyòng àomén, àomén dǎ diànhuà,WhatsApp de àomén, àomén de qiánzhuì, àomén diànhuà, qūhào bōdǎ àomén, tú fā shìjiàn àomén, àomén de WhatsApp, àomén de jǐnjí diànhuà, jǐnjí diànhuà àomén, àomén diànhuà bù huángyè àomén, Bandeira de Macau, Macau código de área, chamado de Macau, Macau, como o prefixo código de área 853, 853, 853, chamada Macau, chamar de Macau, Macau whatsapp, prefixo de Macau, prefixo de telefone de Macau, prefixo para chamar a Macau, emergências de Macau, Macau whatsapp, telefones de emergência Macau, telefones de emergência de Macau, Macau lista telefónica, páginas amarelas de Macau, código MO, país MO, llamar MO, MO, abreviaturas, abreviatura MO, abreviaturas de países, códigos de países, código de país, ISO 3166-1 alfa 2, MO Code, MO country code, call MO, abbreviations, MO abbreviation, country abbreviations, country codes, MO代码,国家MO,拨打MO,缩写MO缩写,国家,国家代码,国家代码的缩写, MO dàimǎ, guójiā MO, bōdǎ MO, suōxiě MO suōxiě, guójiā, guójiā dàimǎ, guójiā dàimǎ de suōxiě, código MO, país MO, chamar MO, abreviaturas, MO abreviação, abreviaturas dos países, códigos de país, código do país, 拨打853,代码853, Bōdǎ 853, dàimǎ 853, chamar 853, aeropuerto macao, aeropuertos, aeropuertos del mundo, teléfonos de aeropuertos, códigos iata, iata, contacto aeropuerto, aeropuertos por países, listado de aeropuertos del mundo, llamar a aeropuertos, macau airport, airports, world airports, airport telephones, iata codes, iata, airport contact, airports by country, list of world airports, call airports, MFM, 澳门机场,机场,世界机场,机场电话,游艇码,游艇码, 联系机场,机场按国家,世界机场名单,通话机场, Àomén jīchǎng, jīchǎng, shìjiè jīchǎng, jīchǎng diànhuà, yóutǐng mǎ, yóutǐng mǎ, liánxì jīchǎng, jīchǎng àn guójiā, shìjiè jīchǎng míngdān, tōnghuà jīchǎng, aeroporto macao, aeroportos, aeroportos mundiais, telefones aeroportuários, códigos de iate, códigos de iate, contato aeroporto, aeroportos por país, lista de aeroportos mundiais, chamada de aeroportos, clave lada , claves lada macao, key lada, keys lada macao, 关键拉达, 钥匙退化澳门, chave lada, chaves lada macao,

Los códigos de área de Macao, país 853, prefijos de teléfono, cómo llamar a Macao desde otro país: 1°código internacional, 2°número de país, 3°código de área. Más indicativos de áreas de países para llamadas son: código de zona, código de ciudad y código entre ciudades para llamada nacional.

Abreviatura País: MO

LLAMAR A TELÉFONOS FIJOS:

00 853 (códigos de área) (6 números del fijo)

  • Código Internacional: 00 (desde Europa y mayoría de países) con algunas excepciones; 011 (si se llama desde EEUU o Canadá) o 0011 (desde Australia).

  • Código de país: 853

  • Código de área: Son 2 números. Los números del fijo se muestran como (x). Identifican cada región, territorio o provincia del país donde llamamos.

Cómo llamar de MACAO A OTRO PAÍS; la estructura de llamada sería así:

00 (prefijo del país de destino) (código de área) (números del fijo)

00 (prefijo del país de destino) (números del móvil o celular)

CÓDIGOS DE ÁREA: 

Si deseo llamar tanto a COLOANE, DANGZAIMACAO como a TAIPA hay 8 opciones: 

00 853 28xx xxxx / 011 853 28xx xxxx (desde EEUU o Canadá) / 0011 853 28xx xxxx (desde Australia)

00 853 82xx xxxx / 011 853 82xx xxxx (desde EEUU o Canadá) / 0011 853 82xx xxxx (desde Australia)

00 853 83xx xxxx / 011 853 83xx xxxx (desde EEUU o Canadá) / 0011 853 83xx xxxx (desde Australia)

00 853 84xx xxxx / 011 853 84xx xxxx (desde EEUU o Canadá) / 0011 853 84xx xxxx (desde Australia)

00 853 85xx xxxx / 011 853 85xx xxxx (desde EEUU o Canadá) / 0011 853 85xx xxxx (desde Australia)

00 853 87xx xxxx / 011 853 87xx xxxx (desde EEUU o Canadá) / 0011 853 87xx xxxx (desde Australia)

00 853 88xx xxxx / 011 853 88xx xxxx (desde EEUU o Canadá) / 0011 853 88xx xxxx (desde Australia)

00 853 89xx xxxx / 011 853 89xx xxxx (desde EEUU o Canadá) / 0011 853 89xx xxxx (desde Australia)

Llamar a fijos dentro del país (Nacionales o Locales):

– DESDE OTRO FIJO O UN MÓVIL: (código de área) (6 números del fijo)

Ejemplo, si deseo llamar a COLOANE:  28xx xxxx / 82xx xxxx / 83xx xxxx / 84xx xxxx / 85xx xxxx / 87xx xxxx / 88xx xxxx / 89xx xxxx

LLAMAR A MÓVILES  (Compuestos por 8 números):

Llamadas Internacionales:

00 853 66xx xxxx / 011 853 66xx xxxx (desde EEUU  o Canadá) / 0011 853 66xx xxxx (desde Australia)

Llamar a móviles dentro del país (Nacionales o Locales):

– DESDE OTRO FIJO O UN MÓVIL:  (66) (número de móvil) 

66xx xxxx

DESDE WHATSAPP:

FIJOS (ejemplo de Dangzai):

+853 28xx xxxx  / +853 82xx xxxx  / +853 83xx xxxx  / +853 84xx xxxx  / +853 85xx xxxx  / +853 87xx xxxx  / +853 88xx xxxx  /  +853 89xx xxxx

MÓVILES: +853 66xx xxxx 

AEROPUERTOS:

MACAO (MFM)

+853 2886 1111

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:

Los números sólo se pueden marcar dentro del país:

POLICÍA: 999, Con móvil o celular 110 o 112.

MÉDICO: 999, Con móvil o celular 110 o 112. 

FUEGO: 999, Con móvil o celular 110 o 112.

GUÍAS TELEFÓNICAS:

Páginas Amarillas